Pasūtīšanas noteikumi no interneta veikala "www.birma.lv"

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Līguma noteikumi un to darbības laiks

Šie noteikumi ir spēkā uz tādu preču, kas ir pasūtītas no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Birma PETS Services” (turpmāk „Pārdevējs“) interneta veikala, kura adrese latviešu, angļu un krievu valodā ir “www.birma.lv” (turpmāk “interneta veikals”), pirkuma līgumiem (turpmāk „Līgums“), kas Latvijā tiek noslēgti starp SIA Birma PETS Services  un fizisku personu (turpmāk „Pasūtītājs“) šo noteikumu darbības laikā.

Pasūtīšanas noteikumi šajā redakcijā ir spēkā no 07.04.2014. līdz nākošās „Pasūtīšanas noteikumi” no SIA Birma PETS Services interneta veikala redakcijas publicēšanai Pārdevēja interneta veikala mājas lapā “www.birma.lv”.

1.2. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

Pasūtītāja pasūtījums tiek uzskatīts par piedāvājumu noslēgt līgumu. Pārdevējam nav atsevišķi jāpaziņo Pasūtītājam par savu piekrišanu. Tiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir piekritis pasūtījumam ar brīdi, kad sāk to pildīt. Gadījumā, ja Pārdevējs nepiekrīt pasūtījumam, bet nav izteicis savu nepiekrišanu, pasūtījums tiek uzskatīts par nederīgu pēc tam, kad ir pagājušas 4 nedēļas pēc pasūtījuma saņemšanas.

1.3. PASŪTĪJUMA IZPILDES LAIKS

Pārdevēja vidējais pasūtījuma izpildes laiks ir 1 nedēļa, maksimālais izpildes laiks ir 3 nedēļas, skaitot no pasūtījuma apstiprināšanas dienas. Gadījumā, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu 10 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, tad, ja tas ir iespējams, Pārdevējs informē par to Pasūtītāju.

Mēbeles, ja to nav Pārdevēja noliktavā nepieciešamā daudzumā, Pārdevējs uzņemas piegādāt Pasūtītājam 3 nedēļu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas.

Apģērbus suņiem, ja to nav Pārdevēja noliktavā nepieciešamā daudzumā, Pārdevējs uzņemas piegādāt 3 nedēļu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas  dienas.

1.4. SAMAKSAS APMĒRS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

Visas cenas interneta veikalā uzrādītas kopā bez pievienotās vērtības nodokļa, jo SIA Birma PETS Services nav iekļāuts PVN maksātāju reģistrā. Papildus preču cenām, tiek iekasēta maksa par pasūtījuma piegādi, kas ir atkarīga no pasūtījuma summas Latvijas teritorijā un no svara Lietuvas un Igaunijas teritorijā.

Ja Pasūtītājam tiek izrakstīts rēķins, tad Preces apmaksa Pasūtītājam ir jāveic pēc pasūtījuma apstiprināšanas 5 darba dienu laikā atbilstoši uz Pasūtītāja e-pasta adresi nosūtītajam rēķinam. Rēķinā norādīto summu ir jāpārskaita Pārdevēja kontā AS Swedbank, kods HABALV22, konta numurs LV32HABA0551041602644. Maksājumu uzdevumā obligāti ir jānorāda rēķina numurs un datums.

1.5. PASŪTĪJUMA PIEGĀDE

Pārdevējs veic pasūtīto preču piegādi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā. Paku ar pasūtītajām precēm Pārdevējs izsūta uz Pasūtītāja izvēlēto adresi.

Ja nav iespējams nosūtīt visas pasūtītās preces uzreiz tāpēc, ka noliktavā trūkst pasūtīto preču, Pārdevējs pasūtījumu izpilda pa daļām.

1.6. TIESĪBAS ATTEIKTIES NO PASŪTĪJUMA

Pasūtītājam ir tiesības (lūgums uzrādot atteikšanās iemeslu) atgriezt preci 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. Ja pasūtījuma piegāde veikta pa daļām, noteiktais periods aprēķināms, sākot ar tās preces saņemšanas dienu, no kuras Pasūtītājs vēlas atteikties.

Pasūtītājam nav atteikuma tiesību, ja pasūtīta prece:

- nav atgriežama tās īpašību dēļ,

- tā strauji bojājas,

- tai ir beidzies derīguma termiņš,

- tā ir dzīvnieku apakšveļa.

Atgriežamā prece nedrīkst būt lietota. Ja atgriežamās preces stāvoklis ir pasliktinājies un tas ir noticis, nepareizi apejoties ar preci, Pasūtītājam ir jāatlīdzina Pārdevējam zaudējumus sakarā ar preces vērtības samazināšanos.

Atgriezt vai samainīt barību ir iespējams, ja:

  • barību iepakojums nav bojāts un netika atvērts,
  • derīguma termiņš nav piemērots.
  • piegādātas barības iepakojums tika bojāts transportēšanas laikā.

1.7. ATTEIKUMA UN PREČU ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA

Atgriežama prece ir jānosūta oriģinālā, nebojātā, iepakojumā, tai nevar būt bojājumu, ko radīja Pasūtītājs, tai jābūt labā stāvoklī ar visām uzlīmēm. Šīs nosacījums var būt izlaists, ja atgriešana notiek produkta sliktās kvalitātes dēļ.

Prece ir jāatgriež pilnā tās komplektācijā, kādā to piegādājis pārdevējs.

Atgriežamas preces nosūtāmas uz adresi: SIA Birma PETS Services, Matīsa iela 64, Rīga, LV-1009.

1.8. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS, JA PRECEI IR TRŪKUMI

Pasūtītājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Šīs prasījums tiek izskatīts, ja Pasūtītājs uzrāda Pārdevējam izrakstīto rēķinu. Pārdevējs neuzņemas atbildību par precēm, kas tiek izmantotas nepareizi, kā arī par precēm, kuru lietošanas termiņš ir beidzies. Pasūtītāja pienākums ir paziņot par preces defektiem nekavējoties pēc to atklāšanas.

1.9. NAUDAS ATMAKSA

Naudu par atgriežamām precēm un piegādes izdevumiem, izņemot sākotnējus piegādes izdevumus (preces piegāde no Pārdevēja Pasūtītājam), Pārdevējs pārskaita uz Pasūtītāja norādīto bankas kontu 30 dienu laikā pēc līguma izbeigšanās sakarā ar Pasūtītāja atteikumu.

Gadījumā, ja prece tiek atgriezta tās neatbilstības līguma noteikumiem dēļ, tad no atmaksātajās vērtības var tikt atskaitīts labums, ko ieguva Pasūtītājs no preces lietošanas (iespējas lietot). Lai aprēķinātu iegūto labumu, par pamatu tiek ņemta vidēja tirgus cena, ko Pasūtītājs būtu samaksājis par līdzīgas preces nomu vai lietošanu.

1.10. SIA BIRMA PETS TIESĪBAS IZBEIGT LĪGUMU

Pārdevējs patur sev tiesības izbeigt līgumu, ja pasūtītās preces nav pieejamas noliktavā.

Līgums ir spēkā neesošs, ja pasūtījumu veikusi persona, kurai nav tiesību veikt pasūtījumu, piemēram, nepilngadīga persona.

1.11. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Īpašumtiesības uz precēm pieder SIA Birma PETS Services līdz brīdim, kad tās tiks pilnībā apmaksātas.

2. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

2.1. PASŪTĪTĀJU DATU BĀZE

Pārdevējam ir tiesības pieprasīt Pasūtītāja personas datus un nodot šo informāciju Preču pārvadātājam pasūtījumu izpildes nolūkos. Pārdevējam ir tiesības izmantot Pasūtītāja adreses datus, lai piegādātu informāciju un reklāmas produkciju. Pārdevējs ir tiesīgs nodot Pasūtītāja personīgu informāciju trešajām personām, tai skaitā juridiskiem konsultantiem un tiesai, ja tas ir nepieciešams no līguma izrietošu prasījumu izpildei vai maksājumu piedziņai.

Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu personas datu izmantošanu, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams parāda piedziņai.

Pasūtītājs piekrīt, ka slēdzot līgumu par pirkumu uz nomaksu, SIA Birma PETS Services ir tiesības saņemt informāciju par Pasūtītāja kredītvēsturi jebkurā privātā vai publiskā fizisko personu kredītvēstures datu bāzē un publiski pieejamos reģistros. Pasūtītājs piekrīt, ka gadījumā, ja Pasūtītājs kavē kredīta maksājumus, SIA Birma PETS Services ir tiesības iekļaut Pasūtītāja personas datus un informāciju par viņa pieļautajiem maksājumu kavējumiem privāto un/vai publisko fizisko personu kredītvēstures datu bāzē.

2.2. SIA BIRMA PETS ATBILDĪBA

Pārdevējs atbild par kaitējumu, ko Pārdevējs ir nodarījis Pasūtītājam līguma neizpildes dēļ, ja kaitējuma cēlonis ir līguma noteikumu pārkāpums no Pārdevēja puses un Pārdevējs ir pieļāvis rupju neuzmanību vai ļaunprātību. Pārdevējs nes pilnu atbildību gadījumā, ja Pārdevēja darbība vai bezdarbība ir nodarījusi kaitējumu Pasūtītāja dzīvībai vai veselībai.

2.3. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS

Pasūtījuma un līguma noteikumi par preču pirkšanu no Pārdevēja kataloga ir pakļauti Latvijas Republikas likumdošanai. Ja kāds šī līguma noteikums nav spēkā, tad tas neietekmē pārējo pasūtījuma vai līguma noteikumu spēkā esamību. Spēkā neesošs noteikums tiek aizvietots ar likumam atbilstošu noteikumu, kas ekonomiski un tiesiski ir vistuvāk spēkā neesošam noteikumam.

2.4. KONTAKTINFORMĀCIJA

SIA "Birma PETS Services"

Reģ.Nr.: 40103985298

Juridiskā adrese: Vecmīlgrāvja 1.līnija 45-18, Rīga, Latvija, LV-1015 

Faktiskā adrese: Matīsa iela 64, Rīga, Latvija, LV-1015

 

Banka: AS "Swedbank"

SWIFT kods: HABALV22

Bankas konts: LV32HABA0551041602644

Telefons: (+371) 20 238 238

e-pasts:  info@birma.lv

 .